Visie en missie
Visie en missie
Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie
Visie en missie

Onze missie is een open en sfeervolle school zijn waar eigentijds Montessori onderwijs wordt gegeven met aandacht voor het individu. Onze visie loopt synchroon aan die van Maria Montessori: “opvoeden tot zelfstandigheid”; afstemmen op de onderwijsbehoefte. Omgaan met verschillen en differentiatie zijn hier een wezenlijk onderdeel van. Bewaken van deze visie en het volgen van nieuwe onderwijsontwikkelingen, zoals Passend Onderwijs, is een must. Iedere leerling moet een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; ons onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt veel waarde gehecht aan het scheppen van een optimaal leef-, en werkklimaat. Dit uit zich in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren, vooral samen. De ouders van onze leerlingen worden steeds weer uitgenodigd om een actieve en een betrokken rol te vervullen in onze school als gemeenschap.      

Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens kunnen en durven uiten en een taakgerichte, zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Al die aspecten zijn nauw met elkaar verweven. Kinderen willen zich van nature graag ontwikkelen. Zij kunnen hierbij niet zonder ruimte waarin ze actief en verkennend bezig zijn en eigen initiatief kunnen ontplooien (Relatie/Autonomie/ Competentie).