• 0314 - 330085
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR van De Pas is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school (onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie en communicatie) en daarover zowel met de bestuurders als met u, onze achterban, te communiceren.

De MR komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar.
In de medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.
Over sommige onderwerpen adviseert de MR. Er zijn echter ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.
Elk schooljaar wordt er een jaarplan opgesteld waarin de onderwerpen die besproken gaan worden, zijn opgenomen. Dit jaarplan is te vinden op deze website.

De MR zal ook na iedere vergadering, de notulen op de website plaatsen, zodat u betrokken kunt blijven en ons de broodnodige input kunt geven.
De MR is er voor u als ouders!
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om MR-zaken die u op uw hart heeft, aan ons kenbaar te maken.

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Op de Pas zitten de volgende personen in de MR:

Oudergeleding

Wout Koster (voorzitter)
John von der Linden
Jarno Talens

Personeelsgeleding

Jacqueline Lanke
Susanne Basten-Rietberg
Francisca Klanderman

Medezeggenschapsraad