Zoeken:
Montessorischool De Pas
 
 
 

Welkom bij de
Medezeggenschapsraad "De Pas"De MR van de PAS is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school (onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie en communicatie) en daarover zowel met de bestuurders als met u, onze achterban, te communiceren.
 
De MR komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar.
In de medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.
Over sommige onderwerpen adviseert de MR. Er zijn echter ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.
 Elk schooljaar wordt er een jaarplan opgesteld waarin de onderwerpen die besproken gaan worden, zijn opgenomen. Dit jaarplan is te vinden op deze website.
 
De MR zal ook na iedere vergadering, de notulen op de website plaatsen, zodat u betrokken kunt blijven en ons de broodnodige input kunt geven.
De MR is er voor u als ouders!
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om MR-zaken die u op uw hart heeft, aan ons kenbaar te maken.

Op de PAS zitten de volgende personen in de MR:

Oudergeleding:                   Personeelsgeleding:
Vacature (Voorzitter)           Astrid Langstraat
Vacature                            Richelle Bosgoed

Jarno Talens                       Marion Wieringa

   

Documenten

Voor de notulen van de vergadering van 21 september 2015 klik hier.

Voor de notulen van de vergadering van 19 januari 2016 klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 1 maart 2016 klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 19 april 2016 klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 31 mei 2016 klik hier

Voor de notulen van de vergadering van  1 november 2016 klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 17 januari 2017 klik hier/syndeo_data/media/Notulen_17_januari_2017_MR.pdf

Voor het jaarverslag 2013, klik hier.
Voor het overzicht wanneer de MR-leden aan- en aftreden, klik hier.
Voor de concept jaarplanning van de MR voor schooljaar 2014-2015, klik hier.