Zoeken:
Montessorischool De Pas
 
 
 

Missie en visie van de school
Waar we voor staan


Als montessorischool gaan we uit van de individuele ontwikkeling van ieder kind. Onze opdracht is dan ook om ieder individueel kind goed onderwijs op maat te geven. De kern van het montessorionderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Op onze school kijken wij heel gericht naar de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoefte van ieder kind en spelen daar op in door het kind de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de heterogene groepen en de rol van de leerkracht.
 
Uitgangspunten van de Montessori visie op onderwijs en opvoeding zijn:
 • Het kind is van nature actief: wil zelf handelen, ontdekken en leren
 • Het kind ontwikkelt zich door geconcentreerd bezig te zijn
 • Het kind heeft behoefte aan het gezamenlijk ondernemen van activiteiten
 • Het kind heeft behoefte aan zekerheid en duidelijke regels ten bate van de zelfstandigheid
 • Het kind heeft behoefte aan kennis en inzicht in de cultuur waarin hij leeft
 • Het kind heeft behoefte aan leermiddelen die antwoord geven op zijn vragen naar de oorsprong en functie van verschijnselen
Deze visie resulteert in een aantal kenmerken en middelen welke hieronder verder worden beschreven.Zelfstandigheid/ Spontane activiteit


De rode draad van het onderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Wij gaan er bij onze manier van werken van uit dat:
 • kinderen zich wíllen ontwikkelen, wíllen leren;
 • kinderen zich ontwikkelen door zelf-doen, door eigen handelen;
 • kinderen zelfstandigheid willen verwerven;
 • zelfvertrouwen een belangrijke basis is voor ontwikkeling;
 • kinderen willen samenwerken, elkaar willen helpen.Leren in vrijheid
 

In een montessorischool kunnen kinderen binnen grenzen een groot deel van de dag hun eigen werk kiezen. De leerkracht biedt lesjes aan, stuurt, daagt uit. Kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf actief zijn, zelf initiatief nemen tot leren. Door deze specifieke manier van werken ervaren kinderen dat vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met elkaar verbonden zijn.Soorten lessen/werkvormen


Het Montessori onderwijs kent diverse werkvormen:
 • het individuele werken: Werken naar eigen keus, op eigen niveau, alleen of samenwerkend.
 • de algemene lessen: De leerkracht biedt aan alle kinderen van de groep een thema aan, waardoor hun belangstelling voor een onderwerp wordt gewekt. De verwerking van deze thema’s kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus plaatsvinden. (via werkstukken of  opdrachten, samenwerkend of individueel)
 • de groepslessen of kleine kring: Een bepaald kennis- of vaardigheidsgebied wordt met kinderen  besproken.
 • de ingeroosterde lessen: Hieronder vallen o.a. de spel-, muziek- en gymnastieklessen en voor de oudere kinderen ook lessen in Engels en expressieactiviteiten.
   


Indeling in groepen


De groeperingsvorm binnen onze school is leeftijdsheterogeen. Kinderen van  verschillende leeftijdsgroepen zitten bij elkaar : de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9-12 jaar). Voor het schooljaar 15 - 16 hebben we er voor gekozen om iets af te wijken van de traditionele indeling. We zijn teruggegaan van 8 naar 7 groepen. De indeling is als volgt: groep 1/2a, 1/2b, groep 3/4, groep 4/5, groep 5/6, groep 6/7 en groep 7/8.
Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep. Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, soms krijgt het hulp, al naar behoefte en mogelijkheden. Het kind heeft ieder jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Kinderen zien een toekomstperspectief in hun ontwikkeling door de werkzaamheden en ervaringen van oudere kinderen. Bovendien is er materiaal aanwezig voor drie leeftijdsgroepen waardoor er veel te kiezen valt. Door onze aandacht voor deze brede ontwikkeling bieden we een stevige basis om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te laten komen.

 

Middelen/materiaal
 

De inhoud van het montessorionderwijs wordt voor een groot gedeelte bepaald door het materiaal. Vooral in de onderbouw neemt het montessorimateriaal een belangrijke plaats in.
Het oorspronkelijke montessorimateriaal wordt voorzover nodig  aangevuld met nieuwe didactische werkvormen en computerprogramma’s.

 

Voorbereide omgeving
 

Bovengenoemde kernmerken moeten terug te vinden zijn in de dagelijkse praktijk. In de montessorischool is daarom de groep met speciale materialen en leermiddelen ingericht, is het lesrooster aangepast, zodat er veel vrije werktijd ontstaat, en zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep. Dit geheel noemen wij een ‘voorbereide omgeving’. Hierdoor:
 • hebben kinderen materialen en leermiddelen ter beschikking die passen bij de behoefte van een bepaalde ontwikkelingsfase en die zelfstandig leren mogelijk maken;
 • kunnen en mogen kinderen zelf werk kiezen dat hun belangstelling heeft;
 • kunnen kinderen geconcentreerd met eigen gekozen werk bezig zijn;
 • kunnen kinderen profiteren van verschillende ontwikkelingsniveaus in de groep;
 • kunnen kinderen met elkaar activiteiten ondernemen;
 • ervaren kinderen dat vrijheid en (zelf)discipline met elkaar verbonden zijn.Zorgbreedte:

 • We volgen leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan door extra hulp voor zwakke leerlingen en extra aandacht voor snellere leerlingen (zowel leerlingen aan de onderkant als aan de bovenkant) en door het aanbieden van aangepaste leerwegen indien noodzakelijk;
 • We kennen onze eigen grenzen en geven die ook aan ouders aan en zullen verwijzen indien wij de gevraagde hulp niet (meer) kunnen leveren. Ons verwijzingspercentage is heel laag.
   


Evaluatie:

 • De leerkrachten werken veel samen en er is frequent overleg om te zorgen voor een ononderbroken lijn in de school;
 • We werken met een leerlingvolgsysteem.
 

Ouders van de school:


Voor een goed sociaal evenwicht van de kinderen is het belangrijk, dat ouders/verzorgers en leerkrachten elkaar ondersteunen in de benadering van de leerlingen. Als ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, bereiken kinderen betere resultaten op school.
Dat willen we bereiken door:
 • De informatievoorziening van de school naar de ouders te zien als een belangrijke pijler in het onderlinge contact.
 • Actief te stimuleren dat ouders de visie, missie en regelingen van de school onderschrijven
 • Open te staan voor constructieve feedback om hiermee ons voordeel te kunnen doen door onder meer gesprekken met de medezeggenschapsraad, oudervereniging en PR werkgroep. We oriënteren ons op het afnemen van ouders enquetes dan wel het werken met een ouderklankbordgroep.
 

Levensbeschouwelijke identiteit


Onze school is een school waar volop ruimte is voor verschillende culturen en geloven.

 

Missie


Onze missie is een open en sfeervolle school zijn waar eigentijds Montessori onderwijs
wordt gegeven met aandacht voor het individu.
 
Onze visie loopt synchroon aan die van Maria Montessori:
“opvoeden tot zelfstandigheid”; afstemmen op de onderwijsbehoefte.
Omgaan met verschillen en differentiatie zijn hier een wezenlijk onderdeel van.
 
Bewaken van deze visie en het volgen van nieuwe onderwijsontwikkelingen, zoals
Passend Onderwijs, is een must.
Iedere leerling moet een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; ons
onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 
Er wordt veel waarde gehecht aan het scheppen van een optimaal leef-, en werkklimaat.
Dit uit zich in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen
uitgedaagd worden om veel te leren en vooral samen.
De ouders van onze leerlingen worden steeds weer uitgenodigd om een actieve en een betrokken rol te vervullen in onze school als gemeenschap.
 
     
Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens kunnen en durven uiten en een taakgerichte, zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Al die aspecten zijn nauw met elkaar verweven.
 
Kinderen willen zich van nature graag ontwikkelen. Zij kunnen hierbij niet zonder
ruimte waarin ze actief/verkennend bezig zijn en eigen initiatief kunnen ontplooien
(Relatie/Autonomie/ Competentie).
 
Samengevat kun je de missie als volgt typeren:
 
Missie :
 • Open en sfeervolle school met eigentijds Montessori onderwijs
 • Veilige en geordende omgeving die uitdaagt tot (samen) veel leren
 • Werken vanuit visie Montessori:
  • opvoeden tot zelfstandigheid
  • ononderbroken ontwikkeling
  • volgen van nieuwe onderwijsontwikkelingen
 
Wij helpen de kinderen deze waarden te ontwikkelen door:
 • een voorbereide omgeving waarin materialen en methodes hen steunen in zelfwerkzaamheid;
 • mede zorg te dragen voor het ordenen en onderhouden van de omgeving;
 • een klassengroep waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten (elkaar accepteren zoals je bent);
 • samenwerking te stimuleren (naast taakgericht samenwerken, ook helpen en geholpen worden);
 • vrije werkperiodes, waarin eigen keuze mogelijk is (geen lesrooster);
 • het hanteren van heldere (groeps)regels (vrijheid in gebondenheid/vrijheid en (zelf)discipline)
 • leerkrachten die, mede door hun montessori-opleiding, in staat zijn kinderen te ondersteunen en te stimuleren.