Missie en visie van de school
Waar we voor staan


Als montessorischool gaan we uit van de individuele ontwikkeling van ieder kind. Onze opdracht is dan ook om ieder individueel kind goed onderwijs op maat te geven. De kern van het montessorionderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Op onze school kijken wij heel gericht naar de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoefte van ieder kind en spelen daar op in door het kind de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de heterogene groepen en de rol van de leerkracht.
 
Uitgangspunten van de Montessori visie op onderwijs en opvoeding zijn: Deze visie resulteert in een aantal kenmerken en middelen welke hieronder verder worden beschreven.Zelfstandigheid/ Spontane activiteit


De rode draad van het onderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Wij gaan er bij onze manier van werken van uit dat:Leren in vrijheid
 

In een montessorischool kunnen kinderen binnen grenzen een groot deel van de dag hun eigen werk kiezen. De leerkracht biedt lesjes aan, stuurt, daagt uit. Kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf actief zijn, zelf initiatief nemen tot leren. Door deze specifieke manier van werken ervaren kinderen dat vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met elkaar verbonden zijn.Soorten lessen/werkvormen


Het Montessori onderwijs kent diverse werkvormen:


Indeling in groepen


De groeperingsvorm binnen onze school is leeftijdsheterogeen. Kinderen van  verschillende leeftijdsgroepen zitten bij elkaar : de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9-12 jaar). Voor het schooljaar 15 - 16 hebben we er voor gekozen om iets af te wijken van de traditionele indeling. We zijn teruggegaan van 8 naar 7 groepen. De indeling is als volgt: groep 1/2a, 1/2b, groep 3/4, groep 4/5, groep 5/6, groep 6/7 en groep 7/8.
Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep. Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, soms krijgt het hulp, al naar behoefte en mogelijkheden. Het kind heeft ieder jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Kinderen zien een toekomstperspectief in hun ontwikkeling door de werkzaamheden en ervaringen van oudere kinderen. Bovendien is er materiaal aanwezig voor drie leeftijdsgroepen waardoor er veel te kiezen valt. Door onze aandacht voor deze brede ontwikkeling bieden we een stevige basis om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te laten komen.

 

Middelen/materiaal
 

De inhoud van het montessorionderwijs wordt voor een groot gedeelte bepaald door het materiaal. Vooral in de onderbouw neemt het montessorimateriaal een belangrijke plaats in.
Het oorspronkelijke montessorimateriaal wordt voorzover nodig  aangevuld met nieuwe didactische werkvormen en computerprogramma’s.

 

Voorbereide omgeving
 

Bovengenoemde kernmerken moeten terug te vinden zijn in de dagelijkse praktijk. In de montessorischool is daarom de groep met speciale materialen en leermiddelen ingericht, is het lesrooster aangepast, zodat er veel vrije werktijd ontstaat, en zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep. Dit geheel noemen wij een ‘voorbereide omgeving’. Hierdoor:Zorgbreedte:


Evaluatie:

 

Ouders van de school:


Voor een goed sociaal evenwicht van de kinderen is het belangrijk, dat ouders/verzorgers en leerkrachten elkaar ondersteunen in de benadering van de leerlingen. Als ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, bereiken kinderen betere resultaten op school.
Dat willen we bereiken door:  

Levensbeschouwelijke identiteit


Onze school is een school waar volop ruimte is voor verschillende culturen en geloven.

 

Missie


Onze missie is een open en sfeervolle school zijn waar eigentijds Montessori onderwijs
wordt gegeven met aandacht voor het individu.
 
Onze visie loopt synchroon aan die van Maria Montessori:
“opvoeden tot zelfstandigheid”; afstemmen op de onderwijsbehoefte.
Omgaan met verschillen en differentiatie zijn hier een wezenlijk onderdeel van.
 
Bewaken van deze visie en het volgen van nieuwe onderwijsontwikkelingen, zoals
Passend Onderwijs, is een must.
Iedere leerling moet een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; ons
onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 
Er wordt veel waarde gehecht aan het scheppen van een optimaal leef-, en werkklimaat.
Dit uit zich in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen
uitgedaagd worden om veel te leren en vooral samen.
De ouders van onze leerlingen worden steeds weer uitgenodigd om een actieve en een betrokken rol te vervullen in onze school als gemeenschap.
 
     
Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens kunnen en durven uiten en een taakgerichte, zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Al die aspecten zijn nauw met elkaar verweven.
 
Kinderen willen zich van nature graag ontwikkelen. Zij kunnen hierbij niet zonder
ruimte waarin ze actief/verkennend bezig zijn en eigen initiatief kunnen ontplooien
(Relatie/Autonomie/ Competentie).
 
Samengevat kun je de missie als volgt typeren:
 
Missie :  
Wij helpen de kinderen deze waarden te ontwikkelen door: